തവസ്സുല്‍-അനുവദനീയമായതും നിഷിദ്ധമായതും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം