ക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാം മതവു ഖുര്‍”ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാം മതവു ഖുര്‍”ആനിന്‍റെയും സുന്നത്തിന്‍റെയും വെളിച്ചത്തില്‍ അഹ്മദ് ദീദാത്ത് ര്‍ചിച്ച പുസ്ത്കം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം