അല്ലാഹുവിന്‍റെയും പിശാചിന്‍റെയും സഹായികള്‍ക്കിടയിലെ വിവേചനം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം