പ്രവാചകന്‍റെ വീട്ടില്‍ ഒരുദിവസം

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം