ഇസ്ലാം എന്നാല്

ഇസ്ലാം എന്നാല്

തയ്യാറാക്കിയത് :

പരിശോധന: അബൂ ഈസാ ഉസാമ അമ്മാറ

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം എന്നാല്
ഡോ. ഖാലിദ് ഇബ്റാഹീം ദൌസരീ ഇസ്ലാമിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ചോദ്യോത്തര രൂപത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു. ആരാണ് അല്ലാഹു, മനുഷ്യരുടെ സ്ഥാനം എന്താണ്. ,ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള് , ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങള്‍ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. കഅബ, ഈസാ നബി(അ) എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും കുറെ ഹദീസുകളും ഇതില്‍ സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം