വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

ഹജ്ജും ഉംറയും

നാല്പതിലധികം ഭാഷകളില് ഹജ്ജും ഉംറയും ,അതിന്റെ മുഴുവന് വശങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കുന്ന ബൃഹത്തായ സമാഹാരം . ഹജ്ജും ഉംറയും നിര്വ്വഹിക്കുന്നവര്ക്ക് പൂര്ണ്ണമായ മാര്ഗ്ഗ നിര്ദ്ദേശം ഉള്കൊള്ളുന്നു,

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 141

പേജ് : 8 - എവിടെ നിന്ന് : 1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം