വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

സാദുല് മുസ്തഖ്നിഅ്

അല്ലാമ ഇബ്നു സാലിം മഖ്ദസീ അല് ഹജാവിയുടെ പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥം , ഇമാം അഹ്മദ് ബ്നു ഹന്പലിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ്ത്,

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 3

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം