വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

تعريب عناوين المواد

മനുഷ്യാവകാശം ഇസ്ലാമില്

മനുഷ്യാവകാശം ഇസ്ലാമില് മുപ്പത്തി അഞ്ചിലധികം ലോക ഭാഷകളില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ ലേഖനം ഇസ്ലാമിലെമനുഷ്യവകാശത്തെ കുറിച്ചും ഭീകരവാദത്തോടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ സമീപനത്തെയും വിവരിക്കുന്നു,

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 2

  • PDF

    മനുഷ്യാവകാശംഇസ്ലാമില് ഓരോരംഗത്തുംഇസ്ലാംഅനുവദിച്ചിരിക്കുന്നഅവകാശങ്ങളെകുറിച്ചു ഖുര്ആനിന്റെ യും സുന്നത്തിന്റെയും അതിസ്ഥാനത്തില് പ്രതിബാധിക്കുന്നു.

  • PDF

    ഇസ്ലാംവര്ഗ്ഗീയതെക്കെതിരെ ഹിബ്രുഭാഷയില്രചിച്ചഈപുസ്തകത്തില്അന്ധമായവര്ഗ്ഗീയതയെയുംഇസ്ലാമിന്റെനിലപാടുകളുംവ്യക്തമാക്കുന്നു, കറുത്തനീഗ്രോഅടിമയായബിലാല്(റ)വിനുംഖുറൈശീനേതാക്കള്ക്കുംഇടയില്യാതൊരുവ്യത്യാസവുംഇസ്ലാംകാണുന്നില്ലെന്നതുംഎല്ലാവരേയുംഓരേരീതിയിലാണ്കാണുന്നതെന്നതുംഇസ്ലാമിലെസമത്വത്തെയുംസൂചിപ്പിക്കുന്നതുംഅതിന്റെമാത്രംസവിശേഷതയാണെന്നുംഓര്മ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഇസ്ലാമില്അറബിയെന്നോഅനിറബിയെന്നോവെളുത്തവനെന്നോകറുത്തവനെന്നോവ്യത്യാസവുമില്ല,.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം