വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

ഖുര്ആനിന്റെ അമാനുഷികത ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ

ഖുര്ആനിന്റെ അമാനുഷികത ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ.. ഈ വിഷയത്തില് അനുകൂലിക്കുന്നവരും പ്രതികൂലിക്കുന്നവരും ഉണ്ടെങ്കിലും പൂര്വ്വീക ഖുര്ആന് വ്യാഖ്യാതാക്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെ നിഷേധിക്കുകയും അവക്ക് വൈരുദ്ധ്യമാവുകയോ ചെയ്യാത്ത രൂപത്തില് അമാനുഷികത കാണുന്നതില് തെറ്റില്ലെന്നതാണ് വസ്തുത. ആ വ്യാഖ്യാനം ഖുര്ആന് വചനങ്ങളുടെ അവതരണ പശ്ചാതലത്തേയോ മത നിയമങ്ങളെയോ നിഷേധിക്കുന്നതാകാന് പടില്ല. അപ്രകാരം ബിദ്അത്തുകളുടെ പ്രചാരണ്തിന് കാരണമാകരുത്....

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 25

പേജ് : 2 - എവിടെ നിന്ന് : 1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം