വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

  • സന്താന പരിപാലനം തുര്‍കിഷ്‌

    MP3

    പ്രഭാഷകൻ : ഹുസൈന്‍ അല്‍ജി

    സന്താന പരിപാലനം:- സമൂഹത്തെ നന്നാക്കുന്നതിന്‍റെ ആദ്യപടിയായ സന്താന പരിപാലനം കുടു:ബത്തിന്‍റെ പ്രധാന ചുമതലയാണ്.പ്രസ്തുത പരിപാലത്തിനുള്ള ചില മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം