വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

 • അംഹറിക്‌
  video-shot

  MP4

  അംഹരിയ്യ ഭാഷയില്‍ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നു, ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാല്‍ക്കാരത്തിനായി യത്നിക്കേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ബാധ്യതയാണെന്ന് ഉണര്‍ത്തുന്നു. അതിലൂടെ മനുഷ്യരുടെ മൂല്യം വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നു.

 • അംഹറിക്‌
  video-shot

  MP4

  അംഹരീ ഭാഷയില്‍ ജീവിതത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന വീഡിയോ. ആ ഉന്നതമായ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാല്‍ക്കാരത്തിന് യത്നിക്കേണ്ടവരാണ് മുസ്ലിം എന്ന് വ്യക്തമായി ഉണര്‍ത്തുന്നു.

 • ബോസ്നിയന്‍
  video-shot

  MP4

  മതത്തിന്‍റെയോ ജാതിയുടെയോ ഭാഷയുടേയോ വിശ്വാസത്തിന്‍റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും തരം തിരുവുകളുടെയോ പരിഗണനയില്ലാതെ എല്ലാവരേയും മനുഷ്യര്‍ എന്ന ഏക മാനദണ്ഢത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ , എല്ലാവരോടുമായി ചില ചോദ്യമാണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിലെ വിഷയം. നാം വിശ്വസിക്കുന്നതും ആചരിക്കുന്നതുമായ മതത്തെ കുറിച്ചും ആരാധനകളെ കുറിച്ചും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാന്‍ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

 • ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ)

  PDF

  ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന വിവരണം

 • ഇംഗ്ലീഷ്
  video-shot

  MP4

  ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമില്‍ ഇംഗ്ളീഷില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിന്‍റെ തണലില്‍ ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യബോധത്തെ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. ഐഹീക ജീവിതത്തെ എങ്ങിനെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

 • ഇംഗ്ലീഷ്
  video-shot

  MP4

  പ്രഗല്‍ഭ പ്രബോധകനായിരുന്ന അബ്ദു റഹീം ജറീന് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം. ബൂദ്ധിപരവും ശാശ്ത്രീയവുമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

 • ഇംഗ്ലീഷ്
  video-shot

  MP4

  ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇംഗ്ളീഷില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിന്‍റെ തണലില്‍ ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യബോധത്തെ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. ഐഹീക ജീവിതത്തെ എങ്ങിനെയാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നു.

 • ഇംഗ്ലീഷ്
  video-shot

  MP4

  ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇംഗ്ളീഷില് രചിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകം , ഐഹീക ജീവിതത്തിന്റെ നശ്വരതയും പരലോക ജീവിതമാണ് ശരിയായ ജീവിതം എന്നും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു, അതിനാല് തന്നെ വഴികേടുകളും സന്മാര്ഗ്ഗവും ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാന് അവര് ശ്രമിക്കുന്നത് നിര്ബന്ധമാണ്.

 • ഇംഗ്ലീഷ്
  video-shot

  MP4

  ജീവിത ലക്ഷ്യസാക്ഷാല്കാരത്തിന് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ട വഴികളെയും അതിന്റെ സ്റ്റപ്പുകളും വിവരിക്കുന്ന ഷൈഖ് മുര് സുലൈമാന് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം

 • ഇംഗ്ലീഷ്
  video-shot

  PDF

  ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമില് ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിന്റെ തണലില് ജീവിക്കുന്നവര്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യബോധത്തെ പരാമര്ശിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അമേരിക്ക പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില് കഴിയുന്ന മുസ്ലിംകളെ കുറിച്ചും അവരിലുള്ള നൈസര്ഗ്ഗിക കഴിവുകളെ കുറിച്ചും അത് പിരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഉണര്ത്തുന്നു. അവരെ കണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്ത സ്വര്ണ്ണമായും വെള്ളിയായും പരിഗണിച്ച് ഇടപെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഓര്മ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

 • ഇംഗ്ലീഷ്
  video-shot

  MP4

  ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമില്‍ ഇംഗ്ളീഷില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിന്‍റെ തണലില്‍ ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യബോധത്തെ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. സത്യാസത്യം വേര്‍തിരിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉത്തമ പുസ്തകമാണ് യൂസുഫ് ഈസ്തസ് രചിച്ച ഈ കൃതി

 • ഇംഗ്ലീഷ്

  PDF

  ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമില്‍ ഇംഗ്ളീഷില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിന്‍റെ തണലില്‍ ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യബോധത്തെ പരാമര്‍ശിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അമേരിക്ക പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളില്‍ കഴിയുന്ന മുസ്ലിംകളെ കുറിച്ചും അവരിലുള്ള നൈസര്‍ഗ്ഗിക കഴിവുകളെ കുറിച്ചും അത് പിരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും നാം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഉണര്‍ത്തുന്നു. അവരെ കണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്ത സ്വര്‍ണ്ണമായും വെള്ളിയായും പരിഗണിച്ച് ഇടപെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

 • സ്പാനിഷ്‌

  PDF

  സ്പെയിന് ഭാഷയിലെ ലേഖനം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.

 • ഇംഗ്ലീഷ്

  MP3

  സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങള്‍ ഡോ.ലോറണ്സ് ബ്രൌണ് നടത്തിയ പ്രഭാഷണമാണിത്, മനുഷ്യ മനസ്സിനോട് ഉത്തരെ കണ്ടെത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആദ്ദേഹം ചോദിച്ച സുപ്രധാനമായ ചോദ്യങ്ങള്‍. ആരാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്തിന് നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, മനുഷ്യരിലെ അപൂര്‍ണ തയും പോരായ്മകളും എന്താണ്. നാം തതോന്നിയ രൂപത്തില്‍ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിച്ചാല്‍ മതിയാകാത്തത് എന്തു കൊണ്ട്. എന്നിവക്കുള്ള ഉത്തരമാണിതില്‍.

 • ഇംഗ്ലീഷ്
  video-shot

  MP4

  സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങള്‍ ഡോ.ലോറണ്സ് ബ്രൌണ് നടത്തിയ പ്രഭാഷണമാണിത്, മനുഷ്യ മനസ്സിനോട് ഉത്തരെ കണ്ടെത്താന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു ആദ്ദേഹം ചോദിച്ച സുപ്രധാനമായ ചോദ്യങ്ങള്‍. ആരാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്തിന് നാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു, മനുഷ്യരിലെ അപൂര്‍ണ തയും പോരായ്മകളും എന്താണ്. നാം തോന്നിയ രൂപത്തില്‍ അല്ലാഹുവിനെ ആരാധിച്ചാല്‍ മതിയാകാത്തത് എന്തു കൊണ്ട്. എന്നിവക്കുള്ള ഉത്തരമാണിതില്‍.

 • സ്പാനിഷ്‌

  PDF

  വഹ് യിന്‍റെ സന്ദേശം ഉള്‍ക്കൊള്ളാത്ത മനസ്സുകളോടുള്ള സുപ്രധാനമായ മൂന്നു ചോദ്യങ്ങളാണിതിലുള്‍ക്കൊള്ളുന്നത്. 1 സൃഷ്ടികര്‍തൃത്വത്തിലും ആരാധനയിലുമുള്ള ദൈവവിശ്വാസത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ്.2 ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. 3 മനുഷ്യര്‍ക്ക് വഹ് യ് അനുസരിച്ചുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശം അനിവാര്യമാണെന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്.

 • യൊറുബ

  PDF

  യൂറയോ ഭാഷയില് അമാനത്ത് എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം ജീവിതത്തില് നിര്വ്വഹിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഓര്മ്മപ്പെടുത്തുന്നു.

 • ഇംഗ്ലീഷ്
  video-shot

  MP4

  ജീവിത ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാമില്‍ ) ഇംഗ്ളീഷില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകം ഇസ്ലാമിന്‍റെ തണലില്‍ ജീവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ലക്ഷ്യബോധത്തെ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം ഷൈഖ് ഖാലിദ് യാസീന് നടത്തിയതാണ്.

 • ഇംഗ്ലീഷ്
  video-shot

  MP4

  പ്രഭാഷകന് ഈ പ്രബഞ്ചത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തെ കുറിച്ചും അതിന്‍റെ അവസാനത്തെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ ആനിന്‍റെയും പ്രവാചകന്‍ (സ)യുടെ സുന്നത്തിന്‍റെയും അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വിലയിരുത്തുകയും അതിനെ കുറിച്ച് സത്യനഷേധികള്‍ വെച്ചു പുലര്‍ത്തുന്ന ആബദ്ധ വിശ്വാസങ്ങള്‍ തിരുത്തുകയും ചയ്യുന്നു.

 • അറബി

  PDF

  മതത്തിന്‍റെയും ഭാഷയുടെയും ആദര്‍ശത്തിന്‍റെയും വൈജാത്യമില്ലാതെ മനുഷ്യനെന്ന പരിഗണനയോടു കൂടിമാത്രം അര്‍ത്ഥവത്തായ കുറേ കാര്യങ്ങള്‍ അന്വോഷിക്കാനി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

പേജ് : 3 - എവിടെ നിന്ന് : 1
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം