വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

تعريب عناوين المواد

ഇസ്ലാമിനെ അറിയുക

ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള സംക്ഷിപ്ത വിവരണം.

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 1

  • ഇതാണ് ഇസ്ലാം ജാപനീസ്‌

    PDF

    രചയിതാവ് : ഇബ്രാഹീം യഹ്,യ

    ഇതാണ് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിനെ സംക്ഷിപ്തമായി പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ ഗുണങ്ങള് വിവരിക്കുനകയും ചെയ്യുന്നു. ഇസ്ലാ സ്വീകരിക്കാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്ക്കുള്ള കവാടമാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം