വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

ബിദ്അത്തുകള്‍ ( മതത്തിന്‍റെ പിന്‍ബലമില്ലാത്ത മത കാര്യങ്ങള്‍)

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 3

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം