വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

  • PDF

    സ്പാനീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ഈ ലേഖനം മറ്റു മതങ്ങളില് നിന്ന ഇസ്ലാമിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വിശദമായി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം