വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

നന്മ കല്പിക്കലും തിന്മ വിരോധിക്കലും- അതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനം

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 2

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം