വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

  • ഇസ്ലാമിന്‍റെ സ്തംഭമായ, വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമായ നമസ്കാരത്തിന്‍റെ മഹത്വവും ഇസ്ലാമില്‍ അതിനുള്ള സ്ഥാനവും ശ്രേഷ്ഠതയും വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം