വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

  • MP3

    ധനം അല്ലാഹു നമ്മെ ഏല്പിംച്ച അമാനത്താണ്‌. അതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കല്‍ വിശ്വാസികള്ക്ക്മ‌ നിര്ബരന്ധമാകുന്നു. സകാത്തിനു ധാരാളം മഹത്വമുണ്ട്‌. സാമൂഹികമായും വൈയക്തികമായും ധാരളം നന്മഹയുള്ക്കൊ ള്ളുന്ന ഒന്നാണ്‌ സകാത്ത്‌. സകാത്തിനെ അവഗണിക്കുന്നവര്ക്ക് ‌ ഖുര്‍ആന്‍ ശകതമായ താക്കീതു നല്കിുയതായി കാണാം. അല്ലാഹു നിര്ദ്ദേ ശിച്ച ഇനങ്ങളില്‍ നിര്ദ്ദേ ശിച്ച രൂപത്തില്‍ സകാത്ത്‌ നിര്വതഹിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്‌. സകാത്തിണ്റ്റെ പ്രാധാന്യവും ഗൌരവവും വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം.

  • MP3

    സകാത്ത്, അതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം, സമൂഹത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ചയില്‍ അതിനുള്ള പങ്ക്,അതിന്‍റെ നിബന്ധനകള്‍, നിസ്വാബ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം