വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

മസ്ജിദുല്‍ ഹറാം,മസ്ജിദു നബവി. ബൈത്തുല്‍ മുഖദ്ദസ് എന്നിവയിലുള്ള നമസ്കാരത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 10

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം