വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

  • ഇസ്ലാമാന്റെ ലാളിത്യം ഇന്റൊനേഷ്യന്‍

    PDF

    ഇന്തോനേഷ്യന് ഭാഷയില് രചിക്കപ്പെട്ട ഈ പുസ്തകത്തില് ഇസ്ലാമിന്റെ ലാളിത്യത്തെ കുറിച്ചു വിവരക്കുന്നു,. എന്നാല് അതിനെ ആരെങ്കിലും സങ്കുചിതമാക്കിയാല് അവര് പരാചിതരാകുമെന്ന് ഉണര്ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു,

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം