ഇസ്ലാം എന്ത്കൊണ്ട് പന്നിമാംസം നിഷിദ്ധമാക്കി ?

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം പന്നി മാംസം നിഷിദ്ധമാക്കിയതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം