ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത

വിേശഷണം

സത്യമതം ഇസ്ലാമാണ് എന്ന് മുസ്ലിംകള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തു കൊണ്ട് എന്നതിന് ,ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വലിഹി അല് മുനജ്ജിദ് നല്കിയ മറുപടിയാണിത്,

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം