ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷത, പൂര്ണ്ണത

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷത, പൂര്ണ്ണത
ഷൈഖ് സ്വാലിഹി അല് മുനജ്ജിദിന്റെ ചോദ്യോത്തരമാണ് ഈ കൃതിയിലുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സത്യമതമാണെന്ന് മുസ്ലിംകള് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം