ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമാണ് സത്യമതം എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ശൈഖ് സ്വാലിഹി അല് മുനജ്ജിദ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി വിവരക്കുന്നു,.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം