ഇഞ്ചീലില് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് പരാമര്ശിക്കുന്നുവോ

വിേശഷണം

ഇഞ്ചീലില് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് പരാമര്ശിക്കുന്നുവോ

ഷൈഖ് സ്വാലിഹ് അല് മുനജ്ജിദ് നല്കിയ ചോദ്യോത്തര പംക്തിയാണിതിലുള്ളത്, ഇഞ്ചീലില് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് പരാമര്ശിക്കുന്നുവോ, എങ്കില് എവിടെയാണത്, എന്താണ് പരാമര്ശം, വ്യംഗ്യമായിട്ടാണോ അതല്ല, വ്യക്തമായിട്ടാണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള് വിശദീകരിക്കുന്നു,

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം