സംശയ ദിനത്തിലെ നോമ്പ്

വിേശഷണം

റമദാന്‍ മാസപിറവി കണ്ടെത്തിയ കാര്യത്തില്‍ സംശയമുള്ളപ്പോള്‍ നോമ്പെടുക്കുന്നതിന്റെe ഇസ്ലാമികവിധി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു