മാസ മുറയിലെ ദിന വ്യത്യാസങ്ങള്‍

വിേശഷണം

മാസ മുറകളില്‍ ചില സ്ത്രീകളില്‍ കണ്ടു വരുന്ന ദിനങ്ങളുടെ ഏറ്റക്കുറച്ചി ലുക ളുടെ കാര്യത്തില്‍ ശൈഖ് മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ് അല മുനജ്ജിദ്‌ നല്കിചയ ഫത്‌വ യുടെ വിവര്ത്ത നം. ഓരോ മുസ്ലിം സ്ത്രീയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത്‌.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു