’ഫിദ്‌യ’ നോമ്പ്‌ ഖളാഅ്‌ വീട്ടുന്നതിന്‌ മുമ്പ്‌ കൊടുക്കല്‍.

വിേശഷണം

നോമ്പ്‌ ഖളാഅ്‌ വീട്ടി‍യതിന്‌ ശേഷം എല്ലാ ദിവസത്തേയും നോമ്പിനും കൂടി ഒരുമിച്ച്‌ പ്രായശ്ചിത്തം നല്കാ്മോ? ഓരോന്നി നും ഓരോ ദിവസം പ്രായശ്ചിത്തം നല്കുാന്നത്‌ അനുവദനീയമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള ഇസ്‌ലാമിക വിധി വിവരിക്കുന്നു

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു