വിേശഷണം

റമദാന്‍ മാസത്തില്‍ നഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പുകള്‍ നോറ്റു വീട്ടേണ്ടതിന്റെ വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന രണ്ട്‌ ഫത്‌വകളാണ്‌ ഇതിലുള്ളത്‌.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം