നബി(സ്വല്ലല്ലഹു അലൈഹി വ സല്ലം) യുടെജന്മ(ദിനാഘോഷം

വിേശഷണം

ചോദ്യം:നബി(സ്വല്ലല്ലഹു അലൈഹി വ സല്ലം)യുടെ ജന്മയദിനാഘോഷളുടെയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച്‌നടത്തപ്പെടുന്ന വിവിധ ആചാരങ്ങളുടെയും ഇസ്ലാമിക വിധി എന്താണ്‌?

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം