ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ സവിശേഷത
ഇസ്ലാം സത്യമതമാണെന്ന് സര്‍വ്വരും വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ബുദ്ധിപരമായി അത് തെളിയിക്കാവുന്ന വല്ല കാരണങ്ങളും അതിനുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഷൈഖ് സ്വാലിഹ് അല്‍ മുനജ്ജിദ് നല്കുന്ന ഉത്തരമാണിത്.

Download

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം