ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നവരോട്

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നവരോട്
ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നവരോട് ഷൈഖ് സ്വാലിഹി അല് മുനജ്ജിദിന് ചോദ്യോത്തരമാണ് രൂപത്തില് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ഈ കൃതിയിലുള്ളത്.

Download

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം