ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നവരോട്

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നവരോട്
ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നവരോട് ഷൈഖ് സ്വാലിഹി അല് മുനജ്ജിദിന് ചോദ്യോത്തരമാണ് രൂപത്തില് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ഈ കൃതിയിലുള്ളത്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം