ഇസ്ലാമിന്റെ സവിശേഷത

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

വിേശഷണം

ഷൈഖ് സ്വാലിഹി അല് മുനജ്ജിദിന്റെ ചോദ്യോത്തരമാണ് ഈ കൃതിയിലുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം സത്യമതമാണെന്ന് മുസ്ലിംകള് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വിവരിക്കുന്നു.

Download

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം