ഇസ്ലാമിന്‍റെ തുടക്കം

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

വിേശഷണം

ശൈഖ് സ്വാലിഹ് അല്‍ മുനജ്ജിദ് ഒരു ചോദ്യത്തിന് നല്‍കിയ മറുപടിയാണിത് . ഈസാ(അ)യുടെയും മുഹമ്മദ് നബിയുടെയും ഇടക്ക് എത്ര കാലത്തെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നും വിവരിക്കുന്നു.,

Download

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം