ഇഞ്ചീലില് മുഹമ്മദ് നബിയെ കുറിച്ച് പരാമര്ശിക്കുന്നുവോ

വിേശഷണം

തൌറാത്തിലും ഇഞ്ചീലിലുമുള്ള മുഹമ്മദ് നബി
പ്രവാചകരെ കുറിച്ച് ബൈബിളില് പരാമര്ശിക്കുന്നുണ്ടോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം വ്യക്തമായോ വ്യംഗ്യമായോ സൂചിപ്പിക്കുന്നുവോ, വേദ ഗ്രന്ഥ പരിഭാഷകര് അതിന്റെ ആശയങ്ങളില് മാറ്റത്തിരുത്തലുകള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നീ കാര്യങ്ങള് ഷൈഖ് സ്വാലിഹ് അല് മുനജ്ജിദ് ചോദ്യോത്തരമായി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം