ഇസ്ലാമിന്‍റെ തുടക്കം എപ്പോള്‍

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ തുടക്കം എപ്പോള്
ഇസ്ലാമിന്‍റെ തുടക്കം എപ്പോഴായിരുന്നു. മുഹമ്മദ് നബിയും ഈസാ നബിയും തമ്മില് എത്ര കാല വ്യത്യാസമുണ്ട്. എന്നതിന് ,ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വലിഹി അല് മുനജ്ജിദ് നല്കിയ മറുപടിയാണിത്,

Download

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം