ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നവര്‍ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്നതിന് ,ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വലിഹി അല് മുനജ്ജിദ് നല്കിയ മറുപടിയാണിത്,

Download

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം