ഇസ്ലാമില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് എളുപ്പ വഴി

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

വിേശഷണം

ഷൈഖ് സ്വലിഹ് അല് മുനജ്ജിദിനോട് ആഫ്രിക്കന്‍ പാരമ്പര്യമുള്ള അമേരിക്കക്കരാനായ ഒരു കുട്ടി ഇപ്രകാരം ചോദിച്ചു. പതിനാറു വയസ്സുള്ള എനിക്ക് മുസ്ലിമാകണം. അതിന് ഞാന്‍ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ചോദ്യത്തിന്‍റെ മറുപടിയാണിതിലുള്ളത്,

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം