ഇസ്ലാമിന്‍റെ സഹിഷ്ണുത

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം എളുപ്പമാണെന്നും അത് അമുസ്ലിംകളോടു സഹിഷ്ണുത പുലര്ത്തുന്ന മതമാണെന്നും നാം എങ്ങിനെയാണ് സ്ഥിരീകരിക്കുക എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്റാഹീം തുവൈജിരി നല്കിയ ഉത്തരമാണിത്,

Download

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം