ആരോപണങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി

വിേശഷണം

മോഷ്ടാവിന്‍റെ കൈ മുറിക്കുക, സ്ത്രീകളുടെ സാക്ഷ്യത്തിന് പുരുഷന്മാരെ അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടു സ്ത്രീകള്‍ വേണമെന്ന നിയമം എന്നിവയെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നവര്‍ക്കുള്ള മറുപടിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം