ഇസ്ലാമിന്‍റെ തുടക്കം

വിേശഷണം

ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജ്ജിദ് ഇസ്ലാമിന്‍റെ തുടക്കത്തെ കുറിച്ചും മുഹമ്മദ് നബിയും ഈസാ അ)യും തമ്മില്‍ എത്ര അന്തരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നല്‍കിയത് ബോഴ്സിനിയന്‍ ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്.

Download
വെബ് മാസ്ററര്ക്ക ഒരു സന്ദേശം അയക്കു
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം