ഇസ്ലാമിന്‍റെ തുടക്കം

മതവിധി നല്കുന്ന പണ്ഢിതന് : മുഹമ്മദ്‌ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-മുന്‍ജിദ്‌

പരിഭാഷ: അബൂ ഉസാമ ബോസ്നി

പ്രസാധകർ:

www.islam-qa.com

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ഷൈഖ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് മുനജ്ജിദ് ഇസ്ലാമിന്‍റെ തുടക്കത്തെ കുറിച്ചും മുഹമ്മദ് നബിയും ഈസാ അ)യും തമ്മില്‍ എത്ര അന്തരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നല്‍കിയത് ബോഴ്സിനിയന്‍ ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം