ഇസ്ലാം എന്ന പദത്തിന്റെ ആശയം

വിേശഷണം

ഇസ്ലാം എന്ന പദത്തിന്റെ ആശയം എന്താണെന്ന് ഷൈഖ് സ്വാലി അല് മുന്ജ്ജിദ് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി നല്കിയതാണിത്.

Download

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം