തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇസ്ലാമിനെ അറിയുക

വിേശഷണം

യുറിയ ഭാഷയില് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഇസ്ലാമിനെ അറിയുക എന്ന ഈ ലേഖനത്തില് മൂന്ന് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം