ശിയാവിഭാഗമായ റഫിളിയ്യാക്കളുടെ കര്‍ബല ആഘോഷത്തിന്‍റെയും ബലികര്‍മ്മത്തിന്‍റെയും വിധി

വിേശഷണം

ശിയാവിഭാഗമായ റഫിളിയ്യാക്കളുടെ കര്‍ബല ആഘോഷത്തിന്‍റെയും ബലികര്‍മ്മത്തിന്‍റെയും വിധി .

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം