അഹങ്കാരം

വിേശഷണം

അണുമണിതൂക്കം അഹങ്കാരം മനസ്സിലുള്ളവര്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന നബിവചനത്തിന്‍റെ വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം