പ്രായപൂര്‍ത്തിയെത്തിയിട്ടും നോമ്പെടുക്കാത്തവള്‍

വിേശഷണം

പ്രായപൂര്‍ത്തിയെത്തിയ ശേഷവും ദീര്‍ഘകാലമായി നോമ്പെടുക്കത്ത സ്ത്രീ പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം