നോമ്പുകാരന്‍ കണ്ണില്‍ മരുന്നൊഴിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി

വിേശഷണം

നോമ്പുകാരന്‍ കണ്ണില്‍ മരുന്നൊഴിക്കുന്നതിന്‍റെ വിധി വ്യക്തമാക്കുന്ന ഫത്’വ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം