കഴിവില്‍ പെടാത്തത് അല്ലാഹു നിര്‍ബന്ധിക്കുകയില്ല

വിേശഷണം

ആര്‍ത്തവകാലത്ത് ഒഴിവാക്കിയ നോമ്പ് പിന്നീട് നോറ്റുവീട്ടാന്‍ കഴിയാതിരിക്കുകയും എണ്ണം മറന്നുപോകുകയും ചെയ്തതിന്‍റെ വിധി.

Download
താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം