നോമ്പുകാരന്‍ രാതൈ നിയ്യത്തെടുക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധം

വിേശഷണം

നോമ്പുകാരന്‍ രാതൈ നിയ്യത്തെടുക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണൊ എന്ന കാര്യത്തിലെ ഇസ്ലാമികവിധി.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം